ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการ รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และบริการของ 13Livetv เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรทันที

Privacy Policy

|

Cookie Policy

|

Terms Condition

© 2024 13livetv.com. All rights reserved.