นโยบายความเป็นส่วนตัว

การติดต่อกับบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการลงทะเบียน คุณได้ยอมรับข้อตกลงนี้

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด
โทรศัพท์: 02-960-2133
อีเมล: [email protected]

โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
2. หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
3. รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
4. ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

ภายหลักจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเรา เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการลงทะเบียนบัญชีและเข้าสู่ระบบ และปกป้องบัญชีของคุณและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริการของเราสนับสนุนให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม (เช่น Facebook Login, Google Login, Line Login, GitHub)

วัตถุประสงค์การลงทะเบียน เพื่อจะได้สามารถบันทึกข่าวที่น่าสนใจของคุณเก็บไว้ และเราไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

บริการจาก YouTube

เว็บไซต์ 13Livetv.com มีการใช้บริการจาก YouTube ผู้ใช้บริการตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดบริการของ YouTube API Services

https://www.youtube.com/t/terms

และ Google Privacy Policy

http://www.google.com/policies/privacy

Privacy Policy

|

Cookie Policy

|

Terms Condition

© 2024 13livetv.com. All rights reserved.