“คลัง” ออก “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND” ท่องเที่ยว-สุขภาพ-อาหาร ปลอดต้น 6 เดือน ฟรีค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี

“คลัง” ออก “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ IGNITE THAILAND” ท่องเที่ยว-สุขภาพ-อาหาร ปลอดต้น 6 เดือน ฟรีค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี


448189515_7914436061955148_3663561546475857176_n.jpg


     ดร. เผ่าภูมิ  โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND” ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “IGNITE THAILAND” เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) 2) ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) และ 3) ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน 

     นอกจากนี้ ยังมีกลไกการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับสินเชื่อตามโครงการได้เพียงพอกับความต้องการดำเนินธุรกิจ โดยฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันใน 2 ปีแรก และค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 – 4

                                                                                                                  ดร. เผ่าภูมิ  โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

S__22937631.jpg


     โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกตามที่รัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ไว้#เผ่าภูมิโรจนสกุล #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง #ให้สัมภาษณ์ #ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ #ThailandVisionIGNITETHAILAND #ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก #นโยบายท่านนายกรัฐมนตรี #กระทรวงการคลัง #ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ #IGNITETHAILAND #สนับสนุนเงินทุนใน3กลุ่มอุตสาหกรรม #เป้าหมาย #ศูนย์กลางการท่องเที่ยว #TourismHub #ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ #Wellness #Medical #Hub #ศูนย์กลางอาหาร #Agriculture #Food #วงเงินรวม #5000ล้านบาท #วงเงินต่อรายสูงสุด #10ล้านบาท #ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปี #ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ2จุด5 #ต่อปี #2ปีแรก #ปลอดชำระเงินต้นmMy


น้ำสมุนไพรก้านตอง

Privacy Policy

|

Cookie Policy

|

Terms Condition

© 2024 13livetv.com. All rights reserved.